【C语言】指针数组 & 数组指针

指针数组

就是一个数组,其中的元素是指针变量

#include <stdio.h>

int main()
{

    int a = 1;
    int b = 2;
    int c = 3;
    // 指针数组 放入指针变量
    int *iarr[3] = {&a, &b, &c};
    // 循环打印
    int i;
    for (i = 0 ;i < 3 ;i++){
        printf("%d\n",*iarr[i]);
    }
    return 0;
}

数组指针

数组指针是一个指针,它指向的是一个数组。

#include <stdio.h>

int main()
{
    // 声明一个数组
    int temp[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    // 指向数组指针
    int (*p)[5] = &temp;
    // 遍历打印
    int i;
    for (i = 0; i < 5; i++){
        // 打印内存地址
        printf("%p\n",*p + i); // 访问数组地址值
        // 打印地址的变量
        printf("%d\n",*(*p + i)); // 访问数组地址值 获取地址值变量
    }
    return 0;
}

mark

发表评论 / Comment

用心评论~